image-3

Home

Resources

Central Utility Plant (CUP) เพื่อระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง

Central Utility Plant (CUP) เพื่อระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง

ตุลาคม 25, 2023

แชร์

Central Utility Plant (CUP) หรืออาคารสาธารณูปโภคส่วนกลาง คือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (District Utility System: DUS) เพราะเป็นจุดศูนย์รวมระบบ การปฏิบัติการ และการผลิตสาธารณูปโภค และเมื่อระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (DUS) กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลก อาคารสาธารณูปโภคส่วนกลางจึงได้รับการกล่าวถึงมากขึ้นและแพร่หลายไปตามกัน

อาคารที่ถือเป็นหัวใจและจุดยุทธศาสตร์ของระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางนี้ มีหน้าที่อย่างไร มีบทบาทในการบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร และเป็นตัวช่วยให้การดำเนินการและสภาพแวดล้อมเกิดความยั่งยืนได้จริงหรือไม่ ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

Central Utility Plant (CUP) หรือ อาคารสาธารณูปโภคส่วนกลาง คืออะไร?

Central Utility Plant (CUP) หรืออาคารสาธารณูปโภคส่วนกลาง คือจุดศูนย์กลางของระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (DUS) ซึ่งเป็นอาคารที่รวบรวมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต รวมถึงระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่อาคารสาธารณูปโภคส่วนกลาง (DUS) แห่งนั้นสามารถให้บริการได้ ไม่ว่าจะเป็น บริการด้านพลังงานไฟฟ้า บริการทำความเย็นและปรับอากาศ บริการประปาและน้ำดื่ม และบริการบำบัดขยะและของเสีย เป็นต้น

อาคารสาธารณูปโภคส่วนกลาง (CUP) ในแต่ละแห่งอาจให้บริการด้านสาธารณูปโภคที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการใช้งานของโครงการหรือสิ่งปลูกสร้างที่รับบริการนั้น เช่น นิคมอุตสาหกรรมอาจต้องการบริการด้านพลังงานไฟฟ้า บริการปรับอากาศและระบายอากาศ และบริการหล่อเย็นหรือระบายความร้อนของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ในขณะที่เขตชุมชนที่อยู่อาศัย อาจมีความต้องการบริการที่แตกต่างกัน เช่น บริการด้านพลังงานไฟฟ้าและบริการปรับอากาศ แต่อาจไม่ต้องการบริการระบายอากาศ รวมถึงบริการหล่อเย็นหรือระบายความร้อนของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต เนื่องจากไม่มีการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิตอย่างในนิคมอุตสาหกรรม นี่เป็นเพียงตัวอย่างง่าย ๆ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่ารูปแบบและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของโครงการหรือสิ่งปลูกสร้าง อาจมีความต้องการด้านสาธารณูปโภคที่ไม่เหมือนกัน และบริการจากอาคารสาธารณูปโภคส่วนกลางนั้นก็จะปรับเปลี่ยนตามไป