สารทำความเย็นและค่า Global Warming Potential (GWP)

Hot city encountering urban heat island effect

Global Warming Potential (GWP) หรือค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน คือการวัดปริมาณความร้อนที่ถูกกักเก็บในบรรยากาศด้วยก๊าซเรือนกระจก เมื่อเทียบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์